V podjetju Kostak izvajamo zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki ter njihovo obdelavo na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Zbrani mešani komunalni odpadki se po zaprtju lastnega odlagališča odlagajo na regijskem odlagališču CeROD v Leskovcu pri Novem mestu.

Na področju gospodarnega ravnanja z odpadki izvajamo naslednje dejavnosti:

  • ločeno zbiranje odpadkov
  • odvoz komunalnih odpadkov
  • obdelavo odpadkov
  • preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim informiranjem in osveščanjem javnosti

Sistem ločenega zbiranja odpadkov smo uvedli v letu 2003 in ga vsako leto še izpopolnjujemo. Ločeno zbiramo naslednje odpadke:

  • papir
  • steklo
  • mešano embalažo (plastiko, pločevinke in sestavljeno embalažo)
  • biološko razgradljive odpadke

Večja kot je količina izločenih ”uporabnih” odpadkov na izvoru nastanka, manjša je količina ostanka odpadkov, ki jo je potrebno odpeljati na regijsko odlagališče, kar pomeni zmanjšanje obremenjevanja okolja in hkrati manjše stroške odlaganja, saj je potrebno za vsak pripeljan kilogram mešanih komunalnih odpadkov na regijskem odlagališču plačati.

Nevarne, kosovne in ločeno zbrane odpadke lahko skozi vse leto oddajate na Centru za ravnanje z odpadki  Spodnji Stari Grad.