Družba KOSTAK d. d. skupaj s hčerinskimi družbami HPG Brežice d.o.o., Ansat d.o.o., Kostak GIP d.o.o., GITRI d.o.o., KOG d.o.o. in KOSTAG d.o.o. sestavlja skupino Kostak.

Uprava:

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., predsednik uprave

Vodstveni delavci:

 • dr. Primož Gabrič, univ. dipl. prav., svetovalec predsednika uprave
 • Jože Leskovar, univ. dipl. inž. rud., direktor Sektorja komunale
 • Gregor Jaklič, univ. dipl. inž. grad., direktor Sektorja komerciale
 • Blaž Petrovič, univ. dipl. ekon., direktor Finančno-računovodskega sektorja in informatike
 • Elizabeta Cemič, univ. dipl. prav., vodja Splošno-kadrovskega sektorja in odnosov z javnostmi
 • Mihael Prah, univ. dipl. inž. gradb., vodja Sektorja gradenj
 • Janez Kozole, dipl. ekon., vodja Sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe
 • Mateja Felicijan, univ. dipl. ped. in prof. soc., vodja Sektorja vzdrževalnih in čistilnih del
 • Albertina Županc, dipl. ekon., vodja Sektorja za ravnanje s surovinami
 • Ivana Buble, mag. inž. ener., vodja Sektorja proizvodnje in razvoja na ravnanju z odpadki
 • Zoran Omerzu, univ. dipl. inž. teh. prometa, vodja Službe vzdrževanja strojev, objektov in nepremičnin
 • Željko Horvat, univ. dipl. inž. grad., vodja Službe za kakovost
 • mag. Maja Kermc, univ. dipl. ekon., vodja Službe kontrolinga   

Direktorji hčerinskih družb:

 • Nikola Marković, dipl. ekon., direktor podjetja HPG Brežice d.o.o.
 • Tomi Horvat, inž. multim., direktor podjetja Ansat, d.o.o.
 • Mihaela R. Neral, mag. medk. menedž., direktorica podjetja Kostak GIP d.o.o.
 • Biljana Šepetavc, inž. grad., direktorica podjetja GITRI d.o.o.
 • Miljenko Muha, univ. dipl. ekon, direktor podjetja KOG d.o.o.
 • mag. Miran Žgajner, univ. dipl. el., direktor podjetja KOSTAG d.o.o. 

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta: Rudolf Mlinarič

Namestnica predsednika nadzornega sveta: Melita Čopar

Člani: Natalija Geršak, Jože Slivšek, Janez Kozole in Aleš Grmšek

Svet delavcev in sindikat družbe

Predsednik sveta delavcev: Janez Kozole

Predsednica sindikata družbe: Mojca Brinovec

Shema organiziranosti skupine Kostak