Komunalno in gradbeno podjetje Kostak d. d. ima šestdesetletno tradicijo na področju izvajanja komunalnih storitev. Že od leta 1954, ko je bila ustanovljena Komunalna uprava Videm-Krško, si prizadevamo za odgovorno delovanje v družbenem in naravnem okolju. V poslovni filozofiji iščemo pristope, ki so uspešni in zagotavljajo trajnostni razvoj.

Opravljamo dejavnosti gospodarskih javnih služb v občinah Krško in Kostanjevica na Krki ter tržne dejavnosti na področju gradbeništva, trgovine, komunale, vzdrževalnih in čistilnih del ter obdelave odpadkov. Smo delniška družba s 400 zaposlenimi, kar nas po velikosti uvršča na četrto mesto, po prihodkih pa na peto mesto med podjetji v Posavju. Dejavnosti opravljamo v skladu s standardi na področju vodenja kakovosti ISO 9001 in vodenja sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, z načeli varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 ter v skladu z energetskim standardom ISO 50001.

Poslanstvo

Uporabnikom zagotoviti najboljšo komunalno storitev po sprejemljivih cenah in s svojim delovanjem dvigovati kakovost življenja vseh občanov. Naročnikom zagotoviti kvalitetno in pravočasno storitev na področju vzdrževanja in gradbeništva. Kupcem v trgovini nuditi vrhunsko svetovanje in kakovostno blago.

Vizija

Razvijati takšno notranje in zunanje poslovno okolje, v katerem prevladuje kultura zaupanja, sodelovanja, povezovanja in odprtosti do strank, zaposlenih, lastnikov in širšega okolja. Vizija družbe Kostak je ostati strankam in okolju prijazno okolje.

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Gospodarske javne službe opravljamo v skladu s koncesijskima pogodbama v občini Krško in Kostanjevica na Krki. Obsegajo ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve, javno razsvetljavo, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih ter urejanje in vzdrževanje javnih tržnic.

Tržne dejavnosti

Izvajamo širok spekter gradbenih del, tudi na najzahtevnejših gradbiščih v Posavju, kot je gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi. Gradimo komunalno infrastrukturo, regionalne in lokalne ceste, izvajamo vse vrste zemeljskih del in izkopov, sanacij plazov, gradimo in prenavljamo objekte ter širokopasovno omrežje v občini Krško. Urejamo tudi zunanje površine, upravljamo z omrežji za distribucijo plina, v Nuklearni elektrarni Krško opravljamo vzdrževalna in čistilna dela, za naročnike izvajamo tržne storitve komunale.

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Družba Kostak d.d. je pred 10 leti skupaj z Občino Krško zgradila Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad in vzpostavila sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru. V letu 2012 smo sortirno linijo v centru dogradili z napravo za mehansko obdelavo odpadkov, ki omogoča sortiranje mešanih komunalnih odpadkov in dodatno ločevanje ločeno zbranih frakcij. Sodobna naprava omogoča, da se iz ostanka odpadkov izločijo biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža, gorljiva frakcija. Biološke odpadke obdelamo v kompostarni. V letu 2016 pa je v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad pričela z delovanjem Proizvodna linija za alternativna goriva, ki odpadke spreminjja vgorivo.

Lastniška struktura KOSTAK d. d.