Ob zaostrenih tržnih pogojih in veliki konkurenci  sektor uspešno ohranja in presega tržni delež, saj širi komercialni obseg ponudb na celotno področje države in sodeluje pri ponudbah za vsa tista dela, kjer izpolnjuje razpisne pogoje.

Osnovna usmeritev je v izgradnjo inženirskih objektov ter objektov nizke gradnje. Usposobljenost  gradbenega sektorja za izvajanje gradbenih del v NEK ter uvrstitev na listo verificiranih dobaviteljev pomeni dodatno prednost pri zahtevnih projektih v regiji.

Zaupanje investitorjev ohranjamo s kakovostno izvedenimi projekti in izvajanjem širokega spektra gradbenih del:

Referenčni objekti:

Raznolikost projektov zahteva prilagodljivo organizacijo ter kakovostno in pravočasno izvedeno gradnjo. Te sposobnosti prepoznavajo investitorji in poslovni partnerji ter uporabniki, s katerimi sodelujemo pri strateških projektih in oblikujemo dolgoročne vizije.

V Sektorju gradenj je zaposlenih skupaj 69 zaposlenih, med njimi je 11 inženirjev gradbeništva, inženir elektronike, arhitekt  ter 15 gradbenih tehnikov in delovodij.

Družba Kostak ima lastno geodetsko službo, ki izvaja meritve pred gradnjo, med samo gradnjo zakoličevanje posameznih delov objekta, geodetske posnetke, računanje zemeljskih mas, preverjanje izvajanja posameznih del na objektu in po končani gradnji izvedbo geodetskega načrta obstoječega stanja za PID (projekt izvedenih del).