Temeljno vodilo pri opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne  in kakovostne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javni vodovod. Družba Kostak v občinah Krško in Kostanjevica na Krki upravlja 6 večjih vodovodnih sistemov in 3 manjše vodovodne sisteme, ki s pitno vodo oskrbujejo okoli 25.500 prebivalcev.

Oskrbovalna območja si lahko ogledate na spodnjem zemljevidu, kjer je navedena tudi trdota voda za posamezne vodovodne sisteme. Več o trdoti pitne vode lahko preberete v zavihku Kakovost vode.

Obvestilo o kakovosti pitne vode in načinih obveščanja uporabnikov smo v februarju 2015 poslali vsem gospodinjstvom. Dostopen je tudi na tej povezavi.

Večji vodovodni sistemi so: Krško, Senovo-Brestanica, Raka, Veliki Trn, Podbočje in Kostanjevica na Krki.  Manjši sistemi pa so Dolenja vas, Koprivnica in Premagovce.

Sistem za oskrbo s pitno vodo Vodni vir Število uporabnikov
Krško vodnjak Brege, vrtine v Rorah 14.047
Dolenja vas zajetje Črna Mlaka 841
Senovo-Brestanica zajetje Dobrova, vrtina v rudniku Senovo 3.950
Koprivnica zajetje Toplica 354
Raka vrtini v Laščah 1.959
Veliki Trn vrtina v Artem 821
Podbočje vrtina Dol pri Podbočju 998
Premagovce zajetje Premagovce 12
Kostanjevica na Krki Jama, Orehovec 2.476

Z več kot 700 km vodovodnega omrežja, 12 vodnimi viri in 100 vodovodnimi objekti predstavlja ta sistem enega večjih vodovodnih omrežij v Sloveniji.

Za zagotavljanje kakovostne pitne vode izvajamo notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode, skladno z zakonodajo in HACCP sistemom, ki je osnova sodobnega pristopa pri zagotavljanju varnih živil. Notranji nadzor oskrbe in kakovosti pitne vode izvajamo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo.

Oskrba s kakovostno pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost, ki je združena s skrbjo in prizadevanji za ohranitev kakovostnih in količinsko ustreznih vodnih virov.

Operativni vodja oskrbe s pitno vodo
Janko Brulc, str. teh. .

T: 07 48 17 225
M: 041 416 760
E: janko.brulc@kostak.si

Pripravljenost na domu
051 686 301

Kakovost pitne vode

Vodja nadzora kakovosti pitne vode
Andrea Cesar,  univ. dipl. biol.

T: 07 48 17 224
E: andrea.cesar@kostak.si